news

เพิกถอนคำชี้ขาดข้อพิพาท บ่อบำบัดน้ำเสีย’คลองด่าน’

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทคดีบริษัทก่อสร้าง ร้องขอให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดี บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน ร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดำให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินจำนวน 4,983,342,383 บาท

Continue reading

travel news

ไร่องุ่นสุพัตรา

ไร่องุ่นสุพัตราได้ถือว่าเป็นสวนเกษตรแห่งหนึ่ง ใน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไร่องุ่นสุพัตราแบ่งพื้นที่ปลูกองุ่นไร้เมล็ด จำนวน 50 ไร่ โดยผลิตองุ่นสดไม่มีเมล็ด สำหรับรับประทานผลสด เรียกได้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ ทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของ อ.ปากช่อง ปลูกองุ่นถึง 5 สายพันธุ์ ให้ผลผลิต สลับเปลี่ยนกันไป

Continue reading

health news

“คนพิการกู้เงินได้” สร้างอาชีพ มีรายได้

พก.ตอกย้ำแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ให้กู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ

Continue reading